มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จากผลงานเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล อดีตอาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ ได้รับการจดลิขสิทธิ์ จากผลงานเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ"

แกลเลอรี่